ජාතික සංවර්ධනය සඳහා මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
தேசிய மேம்பாட்டுக்கான ஊடக மையத்திற்கு வரவேற்கிறோம்!
Welcome to the Media Center for National Development
progress of the development agenda 'Vistas of Prosperity &
Splendour'